Italy: Emilia-Romagna Italy: Veneto Croatia: Istria Hungary: Szècsèny Austria: Kärnten Poland: Opolskie Italy: Emilia-Romagna Italy: Emilia-Romagna

Topics

Pa?ac w Kamieniu ?l?skim
Zamek w Mosznej

Opolskie - pi?kno i tradycja

Województwo opolskie le?y w po?udniowo-zachodniej cz??ci kraju, na Nizinie ?l?skiej, w dorzeczu górnej Odry. Od po?udniowego zachodu zamykaj? nizin? Sudety wraz z Pogórzem, w ?rodku wypi?trza si? Garb Che?mski (Wy?yna ?l?ska).
Opolskie graniczy z województwami: wielkopolskim, ?ódzkim, ?l?skim, dolno?l?skim, od po?udnia z Czechami. Podstawowa o? komunikacyjna Opolszczyzny to autostrada A-4, b?d?ca elementem paneuropejskiego korytarza transportowego Berlin-Kijów. Równolegle do A-4 biegnie g?ówna arteria wodna - Odra. W przysz?o?ci Odra ma ponownie stanowi? istotny element mi?dzynarodowej ?eglugi ?ródl?dowej (na opolskim odcinku o d?ugo?ci 111,6 km).
Najbli?sze lotniska to Wroc?aw i Katowice. W planach: regionalne lotnisko w Kamieniu ?l?skim (gmina Gogolin).
W województwie wytyczono 3 parki krajobrazowe (Góra ?w. Anny, Góry Opawskie, Lasy Stobrawskie), 34 rezerwaty, 6 obszarów chronionego krajobrazu. Ponad 20 tysi?cy zabytków architektury, prawie 9 tysi?cy zabytków ruchomych, oko?o 200 zamków, pa?aców, dworków, szlaki unikatowej, drewnianej architektury sakralnej, ?redniowiecznych polichromii – takie bogactwo posiada Opolskie.
Opolskie to osobliwy zak?tek, le??cy na historycznym polsko-niemiecko-czeskim pograniczu. To ziemia o burzliwych, ale i bardzo bogatych dziejach, wielokulturowym dziedzictwie, rzadko spotykanym w innych regionach. Panowali na niej Piastowie, królowie czescy, austriaccy Habsburgowie, Prusacy, Niemcy; od 1945 roku ?l?sk Opolski nale?y do Polski.
Wymieszana narodowo i etnicznie ludno?? Opolszczyzny podkre?la wyra?nie kulturow? odr?bno?? regionu na mapie Polski. Mieszka?cy okre?laj? si? jako Polacy, ?l?zacy, Niemcy. Bogata i zadbana wie? opolska to niemal synonim Opolszczyzny.
Ziemi? Opolsk? tworzy 71gmin skupionych w 12 powiatach, 35 miastach i 1561 wioskach. I ludzie: pracowici, zgodni, tolerancyjni, wielokulturowi i przywi?zani do swojej ma?ej ojczyzny, albo jak mówi? opolscy Niemcy, do heimatu.
Ta ma?a ojczyzna nie oznacza za?cianka, bo od wieków jest nierozerwaln? cz??ci? Europy, o czym ?wiadczy bogate dziedzictwo kulturowe ?l?ska Opolskiego. Urod? wsi opolskich doceniaj? liczne komisje konkursowe, obsypuj?c je medalami i honorami za pioniersk? i wzorcow? w skali kraju realizacj? programu "Odnowa Wsi". 

Opolszczyzna to kraina zamków, pa?aców, dworków. Jest ich prawie 200 - najwi?cej w Polsce.
Zamek Piastów ?l?skich Brzegu - tu przed wiekami t?tni?o ?ycie umys?owe i kulturalne ?l?ska. Zachowana bogato rze?biona fasada budynku bramnego to jeden z najlepszych przyk?adów renesansu w Europie ?rodkowej. Jednym z wa?niejszych grodów jest Otmuchów - by?a kasztelania biskupów wroc?awskich.
W murach renesansowego zamku w G?ogówku, podczas potopu szwedzkiego, przez kilka tygodni mie?ci?a si? stolica Polski.
Kamie? ?l?ski to od niedawna siedziba "Sebastianeum Silesiacum" - jedynego w Polsce sanatorium, specjalizuj?cego si? w leczeniu wod? i zio?ami, ?ci?le wed?ug zasad bawarskiego ksi?dza Sebastiana Kneippa. Mie?ci si? ono w starych stajniach, w kompleksie pa?acowo-parkowym sanktuarium ?w. Jacka. Turystów i pielgrzymów sprowadza pod mury odrestaurowanego pa?acu nies?abn?cy kult urodzonych tu: ?w. Jacka - za?o?yciela klasztorów dominika?skich w Polsce, ?w. Bronis?awy i ?w. Czes?awa.
Kto pragnie ciszy i ukojenia, musi zawita? do Mosznej, gdzie w sentymentalnym parku stoi pa?ac jak z disnejowskich bajek. Mie?ci si? w nim znane w Europie sanatorium. Moszna s?ynie z organizacji dorocznego Muzycznego ?wi?ta Kwitn?cej Azalii oraz plenerów malarskich.
Paczków nazywany jest ?l?skim Carcassonne ze wzgl?du na ocala?y w ca?o?ci ?redniowieczny pier?cie? murów z 19 basztami. Nysa okre?lana jako ?l?ski Rzym by?a przez stulecia najbogatszym po Wroc?awiu miastem ?l?ska, nadal znajduje si? w pierwszej dwudziestce najatrakcyjniejszych miast Polski. Jedn? z najwi?kszych atrakcji Nysy s? fortyfikacje otaczaj?ce miasto. Co roku w sierpniu „Dni Twierdzy Nysa" na?laduj? historyczne obl??enie - na pami?tk? roku 1807, kiedy to legioni?ci polscy z "Mazurkiem D?browskiego" dotarli do tego miasta.
Miejscem szczególnym ma mapie ?l?ska Opolskiego jest Góra ?wi?tej Anny. Na wygas?ym wulkanie znajduje si? kultowe górno?l?skie sanktuarium, kalwaria i monumentalny kamienny amfiteatr. Skarb ?wi?tyni, któr? opiekuj? si? franciszkanie, to bezcenny, lipowy pos??ek ?wi?tej Anny Samotrzeciej z XV wieku, zawieraj?cy relikwie ?wi?tej. Góra ?w. Anny zosta?a wpisana na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Opolskie dziedzictwo to tak?e Szlak ?redniowiecznych Polichromii Brzeskich: A? w 18 ko?cio?ach znajduj? si? unikalne gotyckie malowid?a, stworzone przez nieznanego Mistrza Brzeskich Pok?onów Trzech Króli i jego na?ladowców. Trasa wiedzie z Brzegu - z ko?cio?a ?w. Miko?aja – m.in. przez Ma?ujowice, ?ukowice Brzeskie, Przylesie, Krzy?owice, Pogorzel?, Strzelniki, Kruszyn?.
Szlak drewnianego budownictwa sakralnego prowadzi przez 12 spo?ród 70 drewnianych ?wi?ty? Opolszczyzny. Ko?czy si? w po?o?onym pod Olesnem najwi?kszym i najciekawszym w Europie ko?ciele pielgrzymkowym ?w. Anny, zbudowanym na planie ró?y. Ko?ció? ?w. Anny jest zabytkiem klasy zerowej, a jego makieta, wraz z makiet? wie?y Eifla by?a prezentowana na ?wiatowej wystawie sztuki architektonicznej w Nowym Jorku.
W Krasiejowie, w warstwach i?ów, wydobywanych na potrzeby przemys?u cementowego, badacze z PAN odkryli cmentarzysko p?azów i gadów z epoki dinozaurów, w tym kompletny szkielet najstarszego na ?wiecie pradinozaura, którego nazwano Silesaurus Opolensis. ?y? przed oko?o 230 milionami lat. W tym miejscu budowany jest Dinopark, który ma si? sta? jednym z najwa?niejszych filarów turystyki w regionie, a tak?e o?rodkiem badawczym o charakterze mi?dzynarodowym.
Stolic? regionu jest Opole. Góruj?ca nad miastem charakterystyczna Wie?a Piastowska i wizerunek opolskiego amfiteatru kojarz? si? od 44 lat z tradycj? Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Opole to tak?e arena Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych, to tutaj w kamienicy nr 4 rozpocz?? w 1959 roku dzia?alno?? ?wiatowej s?awy "Teatr 13 Rz?dów" Jerzego Grotowskiego. Nad rynkiem góruje renesansowy ratusz, zbudowany na wzór florenckiego Pallazzo Veccio. Wie?a Piastowska na wyspie Pasieka to ?lad po zamku Opolskich Piastów. Efektownie prezentuje si? "Opolski Akropol", siedziba Uniwersytetu Opolskiego z galeri? ?l?skiej rze?by barokowej na zboczu i kaplic? ?w. Wojciecha. Zach?ca do odwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach pod Opolem - park etnograficzny, roz?o?ony na dziesi?ciu hektarach. Przenosi turyst? do epoki drewnianych cha?up z klepiskiem, ku?ni z miechami, pasiek, m?ynów, do epoki pieczenia domowego chleba i jadania z glinianych garnków.
Na po?udniu województwa wyrastaj? Góry Opawskie z najwy?szym szczytem w okolicy - Kop? Biskupi? (890 m.n.p.m.), sk?d rozpo?ciera si? panorama na stron? polsk? i czesk?. To najcenniejszy krajobrazowo i przyrodniczo zak?tek województwa. Oferuje liczne szlaki piesze i rowerowe, dobr? baz? hotelow?, wyci?g narciarski, k?pielisko, ?owiska pstr?gów, nowoczesne o?rodki seminaryjno-konferencyjne, rekreacyjne i rehabilitacyjne oraz bogat? baz? agroturystyczn? dobrze rozbudowan? na obszarze ca?ego regionu.
Trzy jeziora zaporowe Opolszczyzny – Turawskie, Nyskie i Otmuchowskie to najbardziej popularne miejsca wypoczynku i rekreacji w regionie. Turawa uchodzi za jedno z najlepszych ?owisk sandacza w Polsce.
Rzeka Ma?a Panew zwana jest "Opolsk? Amazonk?". Na obszarze doliny wytyczono i oznakowano 370 km ?cie?ek rowerowych. Opolsk? Odr? mo?na przep?yn?? statkiem – od Jeziora Srebrnego w Januszkowicach do portu w Ko?lu albo podziwia? jej starorzecza z paralotni.
Opolskie licz?ce ponad milion mieszka?ców to ma?a ojczyzna, po?o?ona na historycznym polsko-niemiecko-czeskim pograniczu to wyj?tkowa, od wieków nierozerwalna cz??? Europy. Warto j? pozna? bli?ej.

Tekst: Teresa Kudyba

Linki: 
www.opolskie.pl

www.turystyka.opolskie.pl

www.wrotaopolszczyzny.pl

www.orot.pl