Italy: Emilia-Romagna Italy: Veneto Croatia: Istria Hungary: Szècsèny Austria: Kärnten Poland: Opolskie Italy: Emilia-Romagna Italy: Emilia-Romagna
 
experience
sleeping
eat & drink

Turystyka jako czynnik wp?ywaj?cy na zrównowa?ony rozwój rolnictwa na obszarach wiejskich

W ramach europejskiej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES, region austriacki Karyntia, pó?wysep chorwacki Istria, region W?gier - Szécsény, Województwo Opolskie oraz w?oskie regiony Emilia- Romagna i Veneto, nawi?za?y wspó?prac? w celu realizacji projektu Rural Tour (Turystyka na obszarach wiejskich).

Celem mi?dzynarodowego projektu jest wspieranie integracji i konkurencyjno?ci regionów partnerskich i ich obszarów wiejskich. Realizowane dzia?ania wspieraj? ekonomiczn? i spo?eczn? spójno?? oraz zrównowa?ony rozwój. Sta?y kontakt pomi?dzy partnerami projektu umo?liwia dzielenie si? wiedz? i umiej?tno?ciami w zakresie rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.

Wspó?praca w ramach projektu jest wspierana przez Uni? Europejsk? i wspó?finansowana ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.